TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
BTC17
KiepLarnThue
4
114477280
2
I_My_Love_I
1Sao2sao
4
94989618
3
KEM5
attt
4
6142406
4
Boo_TayXinh
ThanhTi
3
56712028
5
88
ll
3
43769476
6
Shan
neDnoS
3
29186608
7
NongThon_20
XichTho
3
22251020
8
ThuTra1
TuBanLua
3
17950033
9
NongThon_17
MonDifi
3
5802267
10
DauDau
TN_DauDau
2
44377615
11
TT11
LamGiauOKho
2
42339050
12
MinhAnh
TN_MinhAnh
2
40092374
13
_BlackPink_
ChayDiConGa
2
38671469
14
_BlueMoon_
86_Trade
2
32190396
15
KEM4
TiThanh
2
30535084
16
DJ4
50ST_LacDa
2
28560217
17
Vu
EmChiuThoj
2
25816704
18
NVM
KiemItChao
2
20670103
19
Vroto
GaChoi
2
11256486
20
Suka
KimHoaAnh
2
9518621
21
__TiGer_
TrainLBB
2
9400274
22
Tac5
HP_Mana
2
9369981
23
phamnguyen1
buon_nho_le
2
8674185
24
NGO_Street
KiemIengCom
2
8417525
25
StarOneLove
PT_VuongPhi
2
8210612
26
HarleyQuinn
HER
2
5955562
27
MinhQuan4
TN_DauThoi
2
5426012
28
__TiGer__
Train
2
5009966
29
DuaNgua
TN_MauLanh
2
4781232
30
Le_Hung10
RuaKon
2
4052784
31
_ACTN1_
choemxin
2
3041489
32
gaconno4
gaconno04
2
1343655
33
lemontree
GaTre
2
376714
34
TT12
2Tong
1
29003167
35
HiepChicken
hang_cam
1
27968166
36
AKM
4chuyen1sao
1
27398723
37
H2
TranhXaEmRa
1
26973731
38
Kyo
DoiConJDau14
1
26948147
39
TT16
ATU
1
26271587
40
Lisa
EmXin__
1
24792263
41
CB2
TienNhieuMS
1
24087639
42
ThuTra2
ConBuon
1
21727761
43
NGO___Street
TauDienNgam
1
21685760
44
Unstoppable
_TranMyLinh_
1
20957196
45
PC3
TaoBonTheNhi
1
20637833
46
NongThon_19
Trade_4
1
20091350
47
GameOverOf5
DanChoi
1
19378741
48
_LamSung_
_GaRung_
1
19095670
49
ChienLang
GaCon
1
19011933
50
Hoang_Loan
Chuan_5sao
1
17267999